ITAB - BOLAGSSTYRNING

BOLAGSSTYRNING


ITAB Shop Concept AB (publ) med organisationsnummer 556292-1089. Enligt bolagsordningen skall bolaget som moderbolag i en koncern bedriva verkställande ledning, förvaltning och utföra administrativa tjänster för samtliga i koncernen ingående bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

Verksamheten i koncernen skall bedriva tillverkning och försäljning av butiksutrustning samt idka därmed förenlig verksamhet.

I samband med notering av ITAB aktien på OMX Nordisk Börs avser ITABs styrelse och valberedning att följa Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) Inga avvikelser förväntas göras från kodens regler.

Den första bolagsstyrningsrapporten lämnades i samband med årsstämman 2009.

>> Bolagsstyrningsrapport och Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2014

>> Bolagsstyrningsrapport och Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 2013

>> Bolagsstyrning 2012