ITAB - ITABs affärsidé, mål & strategi

ITABs affärsidé, mål & strategi

Affärsidé:

ITAB ska erbjuda kompletta butikskoncept för butikskedjor inom detaljhandeln. Med kompetens, långsiktiga affärsrelationer och innovativa produkter ska ITAB skapa en marknadsledande position på utvalda marknader.

Verksamhetsmål

 • ITAB ska ha en genomsnittlig tillväxt om minst 15 % per år över en längre period.
 • ITAB ska bibehålla och stärka den marknadsledande positionen i norra Europa* samt utveckla marknadsandelar på nya marknader.
 • ITAB ska utveckla helhetserbjudandet av kompletta butikskoncept genom kundunika konceptinredningar, innovativa lösningar för kassalinjen och professionella belysningssystem.


*Norra Europa innefattar Norden, Baltikum, Storbritannien, Benelux, Polen, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Ryssland och Ukraina.

ITABs finansiella mål

 • ITAB ska över en längre period ha en avkastning på eget kapital om minst 20%.
 • ITAB ska ha en andel riskbärande kapital om lägst 25%.
 • ITABs aktieutdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara minst 30% av bolagets vinst efter skatt. Utdelningen ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram.

ITABs strategi

 • ITAB skall utveckla och vårda långsiktiga affärsrelationer med butikskedjor inom dagligvaru- och fackhandel genom att verka nära kunden och dess marknad. 
 • ITAB ska genom den kompetens, det engagemang och affärsmannaskap som präglar koncernen, skapa trygghet och förtroende hos varje kund. 
 • ITAB ska erbjuda helhetslösningar med ansvar för hela processen - från idé, design, projektledning och konstruktion till produktion, logistik och installation. 
 • ITAB ska genom stor marknadskännedom, innovativ förmåga och i nära samarbete med kunderna utveckla nya koncept, produkter och lösningar. 
 • ITAB ska genom högeffektiva och flexibla produktionsresurser, välutvecklad logistik och valda samarbetspartners erbjuda marknaden konkurrenskraftiga villkor med exakt leveranspålitlighet och kvalitet.
 • ITAB ska med sin starka position i norra Europa skapa förutsättningar för vidare utveckling och expansion på andra utvalda marknader.