ITAB - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

5/4/2015 5:00:00 PM

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 4 maj 2015.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 2,50 SEK och fastställde avstämningsdag till den 6 maj 2015. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2015.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Anna Benjamin, Sune Lantz, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt. Till styrelsens ordförande utsågs Tord Johansson.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Stefan Engdahl kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen inför årsstämma 2016.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2016.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2016.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än fyra månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2015.

Delårsrapport januari-juni: 9 juli 2015

Delårsrapport januari-september: 3 november 2015

Bokslutskommuniké: 9 februari 2016

Årsredovisning: mars/april 2016

Årsstämma: maj 2016

Jönköping den 4 maj 2015

Styrelsen

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 4 maj 2015 kl. 17.00.