ITAB - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

5/7/2014 5:01:57 PM

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 7 maj 2014.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 3,00 SEK och fastställde avstämningsdag till den 12 maj 2014. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 15 maj 2014.

 

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Tord Johansson, Anna Benjamin, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt samt nyval av Sune Lantz. Till styrelsens ordförande utsågs Tord Johansson.

 

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Håkan Sundberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.


VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen inför årsstämma 2015.

 

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.200.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

 

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2015.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2015.


RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

 

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att ändring av bolagsordning skall ske i första stycket, tredje meningen i § 4 i bolagsordningen till: ” Aktier ur serie A kan utges till ett antal om lägst 7 800 000 och högst 31 200 000 och aktier ur serie B till ett antal om lägst 16 200 000 och högst 64 800 000.”Stämman beslöt även att § 5 i bolagsordningen ska ändras till: ”Antalet aktier skall vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.”

 

UPPDELNING AV AKTIER

Stämman beslöt att öka antalet aktier genom att varje aktie delas upp i 2 aktier (aktiesplit 2:1). Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för genomförande av uppdelning av aktierna skall vara den 23 maj 2014. Efter genomförd uppdelning av aktierna kommer antalet aktier öka från 16 953 205 till 33 906 410, varav 7 800 000 av serie A och 26 106 410 av serie B. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst.

Den föreslagna uppdelningen av aktierna (aktiespliten) innebär att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antal aktier) ändras från 2,50 kr till 1,25 kr. Stämman beslöt även att bemyndiga styrelsen att äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emission av konvertibler till anställda till ett belopp av maximalt 30.000.000 kr fördelat på högst 200.000 konvertibler. Löptiden är 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2018.


EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2014.

Delårsrapport januari-juni: 9 juli 2014

Delårsrapport januari-september: 4 november 2014

Bokslutskommuniké: februari 2015

Årsredovisning: mars/april 2015

Årsstämma: maj 2015

Jönköping den 7 maj 2014

Denna information lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 17.00. 

 

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB 
VD/CEO  Ulf Rostedt  Telefon:  +46 36 31 73 00
Mobil:  0706-948682

 ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.