ITAB - KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

5/14/2013 5:34:23 PM

Årsstämman har avhållits med aktieägarna i ITAB Shop Concept AB (publ) den 14 maj 2013.

UTDELNING

Stämman beslutade att till aktieägarna utdela 2,50 SEK och fastställde avstämningsdag till den 17 maj 2013. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 22 maj 2013.

STYRELSE

Till styrelseledamöter valdes Tord Johansson, Anna Benjamin, Anders Moberg, Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt. Till styrelsens ordförande utsågs Tord Johansson.

REVISORER

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Håkan Sundberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.


VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm att utgöra valberedningen inför årsstämma 2014.

STYRELSEARVODEN

Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1.050.000 kr, att fördelas med 300.000 kr till styrelsens ordförande och 150.000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om att nyemittera aktier och/eller konvertibler av serie B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier av serie B. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut intill årsstämma 2014.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2014.


RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGSVILLKOR FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken skall vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än tre månadslöner. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som skall vara premiebaserade. Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Vid uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 

EKONOMISK INFORMATION
ITAB Shop Concept AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret 2013.

Delårsrapport januari-juni: 9 juli 2013

Delårsrapport januari-september: 5 november 2013

Bokslutskommuniké: 5 februari 2014

Årsredovisning: mars/april 2014

Årsstämma: maj 2014

Jönköping den 14 maj 2013

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ulf Rostedt,
VD/CEO, ITAB Shop Concept AB
Telefon: +46 [0]36 31 73 00

För ytterligare information, kontakta:
VD, Ulf Rostedt
Telefon: 46 36 31 73 00
Mobil: 46 70 694 86 82

www.itab.se

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och säljer, utvecklar, tillverkar och installerar kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 200 anställda, och omsatte 3 511 Mkr 2012. www.itab.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 14 maj 2013 kl. 17.30.