ITAB - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

3/30/2015 3:15:00 PM

ITAB Shop Concept AB (publ) kallar till årsstämma som äger rum måndagen den 4 maj 2015, kl. 15.00 i ITABs lokaler på Instrumentvägen 2 i Jönköping.

 DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken måndagen den 27 april 2015 och dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast kl.16.00 måndagen den 27 april 2015 under adress ITAB Shop Concept AB, Box 9054, 550 09 Jönköping, per telefon 036-31 73 00, via mail på adress ir@itab.se eller via formulär på www.itab.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före måndagen den 27 april 2015, genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2014
 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt  beslut om avstämningsdag
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
 13. Val av styrelseledamöter, ordförande och revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
 16. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Stämmans avslutande


FÖRSLAG TILL BESLUT

Ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av Anders Rudgård (ordförande), Fredrik Rapp och Johan Storm, föreslår att Fredrik Rapp utses till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår 2,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2014. Avstämningsdag blir onsdagen den 6 maj 2015. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning bli utsänd av Euroclear Sweden AB måndagen den 11 maj 2015.

Styrelse och arvoden (punkt 11-13)

Valberedningen föreslår:

a) att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs.

b) att styrelsearvode ska utgå med belopp om totalt 1 200 000 kr, att fördelas med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

c) att arvode för uppdrag i valberedningen ska utgå med 30 000 kr till ordförande och 15 000 kr per ledamot, för uppdrag i revisionsutskott och ersättningsutskott ska ett belopp om totalt 100 000 kronor per utskott fördelas med 40 000 kr till respektive utskotts ordförande och 30 000 kr vardera till respektive utskotts övriga ledamöter.

d) att ersättning till revisorer ska utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning.

e) omval av ordinarie styrelseledamöterna Tord Johansson, Anna Benjamin, Sune Lantz , Anders Moberg,

Fredrik Rapp, Stig-Olof Simonsson och Lottie Svedenstedt.

f) omval av Tord Johansson som styrelsens ordförande.

g) att registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs till revisorer för en mandatperiod om ett år, med auktoriserad revisor Stefan Engdahl som huvudansvarig.

 Information om de styrelseledamöter som föreslås samt redogörelse för valberedningens arbete finns på  www.itab.se.

Valberedning (punkt 14)

Stämman ska förrätta val av valberedning med uppgift att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt mötesordförande vid årsstämman 2016, eller när behov föreligger, samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även, när så ska ske, revisorer. Mandatperioden föreslås omfatta tiden fram till och med årsstämman 2016. I det fall en ledamot lämnar uppdraget i valberedningen innan dess arbete är slutfört, föreslås att kvarvarande ledamöter i valberedningen får i uppdrag att utse ny ledamot.

Från aktieägarna Tord Johansson och Pomonagruppen AB, som tillsammans representerar 81,42 procent av rösterna och 53,88 procent av kapitalet i ITAB, har inkommit förslag inför årsstämma 2016 om Anders Rudgård och Johan Storm som medlemmar i valberedningen. Från aktieägaren Tord Johansson som representerar 53,10 procent av rösterna och 24,25 procent av kapitalet i ITAB, har inkommit förslag om Fredrik Rapp som medlem i valberedningen. Förslag till valberedning består av Anders Rudgård som ordförande, Fredrik Rapp och Johan Storm.

Bemyndigande om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier och/eller konvertibler utbytbara till - vid full konvertering med tillämpning av den konverteringskurs som gäller vid konverteringstillfället - högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Emission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i den situation då en riktad emission på grund av tids- affärs- eller motsvarande skäl är mer fördelaktig för bolaget. Beslut om nyemission får även innehålla bestämmelser om att teckning får ske mot erläggande av apportegendom eller betalning genom kvittning. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärde som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. 

Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra incitamentsprogram för koncernens anställda eller förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen ska vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före årsstämman 2016. Förvärv av egna aktier ska uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och ska ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och ska kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med infriande av åtagande enligt incitamentsprogram för anställda eller förvärv av verksamhet, varvid betalning ska kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället. Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernledningen, som för närvarande omfattar verkställande direktören, vice verkställande direktören och ekonomichefen.

Styrelsens förslag står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper med undantag för den rörliga delen av ersättningen som styrelsen föreslår ska uppgå till maximalt fyra månadslöner från tidigare maximalt tre månadslöner. Beredningen av ersättningsfrågor hanteras av ersättningskommittén. Förändringen föreslås gälla såväl befintliga som tillkommande ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledande befattningshavare erhålla rörlig ersättning, vilken ska vara begränsad och baserad på resultatutvecklingen jämfört med fastställda mål. Den rörliga delen kan ej uppgå till högre belopp än fyra månadslöner. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. Mellan bolaget och ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid på sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner och vid uppsägning av övriga ledande befattningshavare utgår ett avgångsvederlag på sex månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas mot andra inkomster. Vid uppsägning från befattningshavarens sida utgår inget vgångsvederlag. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

YTTERLIGARE INFORMATION

 Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.itab.se där även anmälnings- och fullmaktsformulär inför stämman finns att ladda ner. Årsredovisning och material inför stämman kommer att sändas till samtliga aktieägare. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår bolagets aktiekapital till 42 383 012,50 kronor bestående av totalt 33 906 410 aktier, varav 7 800 000 av serie A och 26 106 410 av serie B, motsvarande sammanlagt 104 106 410 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst.

Jönköping i mars 2015

 ITAB Shop Concept AB (publ)

 Styrelsen

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 30 mars 2015 kl. 15:15.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
VD/CEO Ulf Rostedt
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0706-948682

ITAB Shop Concept AB (publ) är noterat vid Nasdaq Stockholm och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 750 anställda, och omsatte 3 938 Mkr 2014.