ITAB - ITAB Shop Concepts personalkonvertibel kraftigt övertecknad

ITAB Shop Concepts personalkonvertibel kraftigt övertecknad

6/9/2014 11:15:47 AM

Årsstämman i ITAB Shop Concept AB beslutade den 7 maj 2014 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 200 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 30 000 000 SEK, med löptid från den 1 juli 2014 till den 30 juni 2018.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillsvidareanställda i ITAB Shop Concept AB eller dess dotterbolag. Anmälan om teckning gjordes under perioden 22 maj till och med 2 juni 2014.

Anställda inom ITAB-koncernen tecknade konvertibler om totalt 29 999 866 SEK motsvarande 100 334 konvertibler. Totalt inkom teckningsanmälningar om drygt 176 Mkr från ITAB-koncernens anställda, vilket innebär att personalkonvertibeln övertecknades kraftigt.

- Det är mycket glädjande att så många av våra anställda har tagit möjligheten att köpa konvertibler och därigenom på sikt bli aktieägare i ITAB. Det visar på en stark framtidstro och ett stort engagemang hos vår personal, säger ITABs vd Ulf Rostedt.

Varje konvertibel kan under perioden 1 juni 2018 till 11 juni 2018 konverteras till två aktier av serie B till konverteringskursen 149,50 SEK (omräkning har skett till följd av genomförd aktiesplit 2:1). Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen cirka 0,6 procent av aktiekapitalet och cirka 0,2 procent av röstetalet. Konvertibelräntan erläggs årsvis i efterskott och motsvarar STIBOR 3M med tillägg av 2,0 procentenheter.

Informationen är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades den 9 juni 2014 kl 11.15.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB  
CFO Samuel Wingren
Telefon: +46 36 31 73 00
Mobil: 0708 48 43 00

ITAB Shop Concept AB är noterat vid OMX Nordic Exchange och erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem och professionella belysningssystem. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. Koncernen har cirka 2 300 anställda, och omsatte 3 574 Mkr 2013.